خدمات امنیتیارزيابي و بهبود روش هاي بكارگرفته شده و تأمين امنيت فعاليت ها، با استفاده از آخرين دستاورد هاي فناوري روز جهان ،از اصول مشاوره هاي شركت دژپـــاد است كه به شرح روبرومي باشد :

امنیت از نظر کارشناسان دژپاد

از نظر ما، امنيت يك هدف نيست بلكه يك فرآيند است و عناصر اين فرآيند كاملاً مشخص اند. شركت دژپـــاد به منظور برآورده ساختن نيازهاي مشتركين و در جهت جلب رضايت آنها مي كوشد تا در طراحي خط مشي هاي خود بيشترين توجه را به فعاليت هاي حساس در سازمانها نموده و تلاش مستمري را براي دستيابي به نتايج مورد نظر آنها بنمايد. اين كار با مشاوره و مشاركت افراد صاحب نظر در مورد فرآيندها و دستورالعمل هاي امنيتي و با برپايي سمينار و جلسات فني تحقق مي يابد.تماميت داده، با هدف ايجاد محدوديت دسترسي به اطلاعات و ممانعت از تغيير غير مجاز در محتواي آنها
صحت و درستي اطلاعات، با هدف حفظ اطلاعات در كمال رازداري و امانت داري
تداوم دسترسي، با هدف برآورده ساختن امكان دسترسي به داده ها براي افراد مجاز در هر زمان و در هر مكانبا وجود مهندسان خبره ايراني و مشاركت همكاران پرتوان در اقصي نقاط جهان، شركت مهندسي و ايمني شبكه دژپـــاد ، توانائي انجام پروژهاي ملي اين مرز و بوم به ويژه درخصوص پياده سازي مراكز ذخيره سازي اطلاعات، تأمين امنيت اطلاعات و ارتباطات در شبكه هاي رايانه اي محلي و فرا محلي، با رعايت استاندارهاي امنيتي در سازمانها و مراكز دولتي را دارا مي باشد.

شركت دژپـــادشركت دژپـــاد با همكاري شركت هاي بين المللي و به منظور تأمين امنيت در بخش فناوري اطلاعات مشتركين ، ابزارهاي پيشرفته اي را كه بطور رسمي، نمايندگي و خدمات پس از فروش آنها را در ايران در اختيار دارد بكار مي گيرد تا ضمن حفظ فعاليتهاي تخصصي خود در چهارچوب مشاوره هاي تخصصي، نسبت به تأمين نيازهاي متغيير صنعت و تجارت و با نگرشي جهاني به تحولات فناوري ،راه حل هاي جديدي را مطرح مي نمايد.